Temel İlkelerimiz

Eşitlik

Ortaklara/gönüllülere eşit haklar ve yükümlülükler vermek, kolektifin oluşturduğu her türlü maddi ve manevi değerlerin eşit olarak paylaştırılmasını sağlamak, Kooperatif’ in temel eşitlik ilkesini oluşturur. Kooperatif çalışması içinde yapılacak adil iş bölümü ile her bir ortağın/gönüllünün yaratıcı, geliştirici, inisiyatif geliştirici işler yanında sıkıcı, tekrara dayalı ve yorucu işleri de üstlenmesi gerekir. Kooperatif çatısı altında, ortaklarının/gönüllülerinin beceri ve kabiliyetleri yok sayılmaz ama yapılacak işlerde rotasyon uygulanarak kimsenin kendini ast ya da üst hissetmeyeceği, hiyerarşik olmayan bir yapı inşa edilir. Karar alma süreçlerinin demokratik işletilmesi ve ortaya çıkan toplumsal faydanın eşit paylaşılması Kooperatif eşitlik ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kolektif Çalışma

Kooperatifin bütün faaliyet alanlarında ve çalışma gruplarında, kolektif davranma bilincini geliştirmeye yönelik davranış ve yöntemler izlenir. Kooperatif çalışmalarını, kişilere endekslemeden, kooperatif’ in her bir ortağının/gönüllüsünün ortak aklı ve katkısıyla yürütür. Kooperatif ortaklarının/gönüllülerinin bireysel davranmaması, çalışmalarda katılımcılığı artırması kolektif çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Kooperatif, farklı faaliyet alanlarında çalışmadan geri durulmasını, edilgen olunmasını engellemek için ortakların/gönüllülerin inisiyatif alma becerilerini geliştirmeye çalışır. Kolektif çalışma içerisinde başarılar kadar başarısızlıklar da ortak olarak sahiplenilir ve sorunlar kolektif bir biçimde tartışılıp çözülmeye çalışılır.

Dayanışma

Kooperatif, ortaklarının/gönüllülerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldiği dayanışma örgütüdür. Kooperatif, kendisini toplumsal yapının bir parçası olarak görür ve toplum içinde farklı kesimlerin, kurumların, ağların, inisiyatiflerin güçlenmesini ve dayanışmasını hedefler. Bu açıdan, farklı kurum ve inisiyatiflerle, kooperatif amaçlarının ve çalışma alanlarının kesiştiği ölçü de pratik dayanışma ilişkileri geliştirir. Dayanışma birçok biçim alabilir; dayanışmanın alacağı biçimler toplumun yaratıcılık kapasitesine bağlıdır ve her daim gelişmeye açıktır. Kooperatifi bu açıdan öncelikle farklı şekillerde güçsüzleşen veya güçsüzleştirilen üretimden tasfiye edilen üreticiler, afetzedeler, yaşam koşulları çeşitli biçimlerde ortadan kaldırılanlar, zorla göçe mahkûm edilenler, işten atılanlar, işsizler, güvencesizler, sağlık hakkı elinden alınanlar vb. kesimlerle maddi ve manevi dayanışma geliştirmeyi hedeflemektedir. Kooperatif aynı zamanda kendi ortakları/gönüllüleri arasında da organik bağların gelişmesi için maddi ve manevi dayanışma pratikleri geliştirmeyi amaçlar.

Şeffaflık

Kooperatif ortaklarının / gönüllülerin kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararların bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması yönünde çalışmalar yapar. Gerek yasal süreçler de (genel kurul veya olağanüstü kurullar vb.) gerek yasal sürecin dışında yaptığı (toplantı – birim çalışması – dükkân ile ilgili çalışmalar da vb.) alınan kararlar ve çalışmalar ortakların / gönüllülerin bilgi edinmesine ve denetimine şeffaflıkla ulaşmasının araçlarını ve yöntemlerini oluşturur. Kooperatif ’in oluşturacağı tüm belge ve dokümanlar, çalışmalara aktif olarak katılan tüm ortakların/gönüllülerin ulaşabileceği, denetleyebileceği gibi arşivlenir. Ortaklar/gönüllüler şeffaflıkla ilgili sorunlu gördüğü yerler var ise, ilgili konuları haftalık toplantılarda gündem yaparak kolektifin bilgisine sunabilirler.

Çevreye Duyarlılık

Kooperatif her türlü iş ve işleyişinde doğaya en az zarar verebilecek mümkünse sıfır atık politikasıyla   hareket edecektir.  Her türlü işbirliklerinde ekosistemin doğal döngüsüne zarar vermeyecektir. Üretim ve tüketim yolları olarak geri dönüştürerek ileri kazanım ile daha bütüncül ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini benimser.  Uygulama yöntemleri ile toplumda farkındalık yaratarak rol model olacaktır.  Doğal enerji kaynaklarının kullanımı ile ihtiyaç duyulan barınma ya da çalışma mekanlarını ihtiyaçları karşılayacak kadar minimal yaşam koşullarına uygun mimari yapılar tasarlayacaktır. Bu geleneksel mimari örnekleri bulunulan ortamdaki doğal döngülere zarar verilmeyecektir. Geleneksel mimari yöntemleri ile inşa edilmiş yapılarla örnek köyler oluşturulabilinir.