FairCoop Nedir?

Adalet ve hakkaniyete dayalı alternatif örgütlenme modellerine geçiş için kendi kendini yöneten, işbirlikçi, destekleyici, ekolojik ve özerk bir sosyoekonomik ekosistem kurma sürecinde olan uluslararası bir topluluktur. FairCoop, FairCoin’in sosyal sermaye ve bir değer rezervi olarak kullanımını teşvik eder. FairCoin adil, ekolojik, merkezi olmayan ve ortak yararı destekleyen bir dijital para birimidir (kriptocoin).

Topluluk küresel düzeyde çevrimiçi olarak, yerel düzeyde ise bizzat etkileşim halindeki birimlerden oluşmaktadır. İletişim OCP (Açık İşbirliği Platformu) ve telegram gibi çevrimiçi kanallar kullanılmaktadır.

Misyon

Misyonumuz, ortak bir yaşama doğru kolektif bir değişimin önünü açmak için alternatif ve post-kapitalist bir model lehine aşağıdan yukarıya yenilikçi bir küresel ekonomik sistem yaratmaktır. İşbirliği, dayanışma ve şeffaflık, herkes için gerçek bir adalet sistemi oluşturmamız için kilit faktörlerdir. Güçlü, birbirine bağlı dijital araçların (küresel) ve bölgesel ağların (yerel) geliştirilmesi ve kullanılması, başarımız için çok önemlidir. Teorileri eyleme geçirerek gerçek alternatifler yaratmak için zamanımızı ve enerjimizi yapıcı ve işbirlikçi bir şekilde kullanıyoruz.

Vizyon

İstismarcı merkezi güçler ve kısıtlamalardan bağımsız, kendi kendini organize eden ve kendi kendine yeten yerel topluluklar ve bireylerden oluşan küresel bir ağ tasavvur ediyoruz. Küresel ilkelerimiz ve çerçevemiz, %99 adına toplu olarak tanımlanmakta ve aynı zamanda onların özel bölgesel ihtiyaç ve koşullarına göre yerel düzeyde gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde insanlar, merkezi olmayan bir organizasyon yapısına dayalı çeşitli alternatif toplum modellerini seçme özgürlüğüne sahip olarak kendi hayatlarının kontrolünü geri alırlar. Ortak çalışmamız, küresel boyuttaki ekonomik ve sosyal eşitsizliği azaltmayı amaçlayan bağımsız bir ekosistem yaratmaktır, bu da müşterekler biçiminde herkesin erişebileceği yeni bir küresel zenginliğe yol verir. Bir domino etkisi gibi, bu ekonomik sistemin oyunu değiştiren çerçevesi; eğitim, sağlık, enerji, barınma, ulaşım gibi yaşamın tüm yönlerini etkileyerek ve diğer insanlar ve doğa ile sağlıklı, sömürücü olmayan ilişki biçimlerinin keşfi için fırsatlar  yaratarak küresel bir değişime kapı açar.

Prensipler

FairCoop topluluğunun eylemleri, üç ana başlıkta toplanan ilkelere dayanmaktadır: Bütünsel Devrim, Eşitlerin İşbirliği, Hacker Etiği

1) Bütünsel Devrim

Devlet, kapitalizm ve hem insanlar hem de doğal çevre arasındaki ilişkileri etkileyen tüm diğer hegemonik güçlerin bertaraf edilmesi otonomiye dayalı özerk bir toplumun inşası için tarihi bir öneme sahiptir.

Devrim, ortak bir yaşam sürmemizi sağlayan değerlerin ve niteliklerin iyileştirilmesi ve geri kazanılması için kişisel ve kolektif bilinçli eylemselliğe kendini adamaktır. Temel hedef hem karar almada hem de hayati ihtiyaçlarımızın karşılanmasında eşitliği sağlamak için yaşamın her alanında inşa edeceğimiz yeni yapılar ve örgütlenme biçimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

a- Zorlamaya dayalı olmayan özgürlükçü ve eşitlikçi insan ilişkileri

b- Öz-örgütlenme için özerk halk meclisleri

c- Müşterekler, halk

           1- Halkın mülkiyeti ve kontrolü ile ortak mülkiyeti herkesin yararına olacak şekilde tesis edin.

           2- Karşılıklı yardıma dayalı, kamuya açık ve kendi kendini yöneten bir işbirliği sistemi  oluşturun.

           3- Bilgi ve bilgiye erişimi özgürleştirin

d- İşbirliği ve yakınlığa dayalı yeni bir ekonomi.

e- Yaşam ve biyosfer ile işbirliği.

2) Eşitlerin İşbirliği

Eşitlerin işbirliği, herkesin ortak yarar için gönüllü bir taahhütle topluluk içinde belirli rolleri ve görevleri üstlenmesi anlamına gelir.

Kabul edilen taahhütler üzerinden doğrudan bir karşılık beklenmemelidir. Ancak, katılımcıların her biri Müşterekler içinde ortak fayda ve dayanışmayı sürdürmeye çalışacağından, bütünden bir şeyler alma fırsatları olacaktır.

Tüm işbirliği dinamikleri anti-hiyerarşiktir, bu nedenle dahil olan herkesin süreçte eşit söz sahibi olduğu kabul edilir.

Eşitlerin İşbiriliğine dair ilke ve çeşitli alt başlıklarına ilişkin  öğrenilecek daha çok şey var.

3) Hacker Etiği

Bilgisayar korsanlığı, resmedilen siyah kapüşonlu siber suçluların fazlasıdır. Biz ve çoğu özgür teknoloji insanının bilgisayar korsanlığı eylemini anlama şekli, ahlaki değerlere, özgürlüğe ve iyilik için iyileştirmeye atıfta bulunur. Hacker etiğinin anahtarları şunlardır:

a- Tüm bilgiler ücretsiz olmalıdır

b- Bilgisayarlara erişim – ve size dünyanın işleyişi hakkında bir şeyler öğretebilecek her şey – sınırsız ve parasız olmalıdır.

c- Otoriteyi sorgulayın—desantralizasyonu teşvik edin

d- Bilgisayar korsanları derece, yaş, ırk, cinsiyet veya konum gibi kriterlere göre değil, bilgisayar korsanlıklarına göre değerlendirilmelidir.

e- Bir bilgisayarda sanat ve güzellik yaratabilirsiniz.

f- Bilgisayarlar hayatınızı daha iyi hale getirebilir.

g- Başkalarının verilerini çöpe atmayın.

h- Herkese açık verileri kullanılabilir hale getirin, özel verileri koruyun.

Ekonomik Sistem

FairCoop, küresel ekonomik sistemin devrimini, toplumda bütünsel bir değişimi kışkırtmak ve başlatmak için en umut verici çıkış noktası olarak görüyor.

FairCoop’un öncelikli hedeflerinden biri, ekonomik ilişkilerimizde işbirliği, dayanışma ve adalete dayalı yeni bir küresel ekonomik sistem kurmaktır. Bunu başarmak için, küresel güç dengesizliğine neden olan günümüz ekonomik sisteminin dinamiklerini ve bu sistemi ortak yarar için nasıl lehimize çevirebileceğimizi belirledik.

Planımız, aşağıdakileri gerçekleştirerek küresel ekonomik adaleti mümkün olan en üst düzeyde yeniden tesis etmektir:

             a- Kendi dijital para birimimiz FairCoin’i kullanmak ve merkez bankalarından ve böylelikle tamamen bağımsız bir ekonomik sistem geliştirmek.

             b- FairCoin’i genellikle Küresel Güney’i baskılayan alanlarda kullanmak; Piyasa güçleri (arz-talep), Onları hackleyin ve kolektif virüsü yerleştirin.

             c- İnsanların tekinsiz ve spekülatif bir rekabetçi sistem yerine kooperatif bir sisteme yatırım yapmalarını teşvik için kooperatif virüsünü yayın.

             d- Para biriminin sınırlı arzı (deflasyonist karakter) ve artan talep ilişkisine dayanarak  para biriminin değerini artırmak için istikrarlı büyüme stratejisini kullanmak.

             e- Para biriminin artan değerini FairCoop’un hedefleriyle uyumlu proje ve araç geliştirmeyi finanse etmek için kullanmak ve sistemin altyapısını sürekli olarak genişletmek.

             f- FairCoop İlkeleri ile uyumlu diğer ürün ve hizmetler için FairCoin’in ortak kullanımını kolaylaştırmak ve böylece kullanılabilirliğini artırmak için bu projeleri, araçları ve altyapıyı kullanmak.

             g- FairCoin’in sürekli artan faydasını küresel para birimlerinden bağımsızlaşmak ve döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlemek için kullanmak.

             h- Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak ve doğal olarak daha fazla kullanıcıyı (bireyler, gruplar, ağlar) FairCoin’e katmak için dünya çapında giderek daha fazla ürün ve hizmeti döngüsel ekonomiye dahil etmek.

            ı- Sürekli artan katılımdan ve kullanıcılardan elde ettiğimiz kolektif ve finansal gücümüzü kullanarak, giderek daha fazla insanı ekonomik ve politik baskılardan özgürleştirmek.

             i- Bu bağımsız ademi merkeziyetçi sistemin geniş çapta dağılmış ancak birbirine bağlı araçlarını, insan ağlarını, hizmetlerini ve özelliklerini, bütünsel devrim dediğimiz küresel toplumun değişiminin için  kullanmak.

Kaynaklar:

https://git.fairkom.net/faircoop/MediaCommunication/-/wikis/welcome-to-faircoop

https://fair.coop/en/about-us/about

https://fair.coop/en/about-us/economic-system